• Torbalı OSB'ye Ulaşım

  TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  YAPI RUHSATI VERİLMESİNDE İSTENEN BELGELER

  1-Dilekçe

   

  2-İstihdam Taahhütnamesi (Emsal hesabına konu toplam inşaat alanı 3000 m2 den fazla olan sığınak yapılması zorun yapılarda sığınağın istihdama göre yapılandırıldığı durumlarda

   

  3-ÇED Raporu

   

  4-Yapı Müteahhidi Belgeleri

  1-    TC Kimlik No

  2-    Mal Sahibi ve Müteahhit arasında yapılan sözleşme

  3-    Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS Kaydı)

  4-    Ticaret Odası Kaydı

  5-    Vergi Levhası Fotokopisi

  6-    Ticaret Sicil Gazetesi

  7-    İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

  8-    Müteahhit Taahhütnamesi

   

  5-Şantiye Şefi Belgeleri

  1-  TC Kimlik No

  2-  Şantiye Şefi ve Müteahhit arasında yapılan sözleşme

  3-  Şantiye Şefi Taahhütnamesi

  4-  İkametgâh

   

  6-Yapı Denetim Belgeleri

  1-    Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)

  2-    Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

  3-    Yapı Denetim Firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname

  4-    Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair dekont

  5-    Yapı Denetim Proje Kontrol Formu (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik)

   

  7-Proje Müellifleri Belgeleri (Tüm Proje Müellifleri için)

  1-    Büro Tescil Belgesi

  2-    Müellif Taahhütnamesi

   

  8-Harita TUS Belgeleri 

  1-    Yapı yeri uygulama ve kot krokisi

  2-    Taahhütname

  3-    Rapor

  4-    Yapı Yeri Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi

  5-    Büro Tescil Belgesi

   

  9-Projeler 

  1-    Mimari Proje

  2-    Statik Projesi

  3-    Statik Hesaplar

  4-    Sıhhi Tesisat Projesi (Mekanik)

  5-    Yangın Tesisatı Projesi

  6-    Isı Yalıtım Raporu

  7-    Yangın Tesisatı Raporu

  8-    Elektrik Projesi 

  9-    Zemin Etüt Raporu

  10- Yangın Algılama, Tahliye, Söndürme Projesi (Yangın önlemleri tüm proje müelliflerinden mimar tarafından toplanıp; tek pafta olarak hazırlanır)