Torbalı Organize Sanayi Bölgesi
Yapı Ruhsat
Yapı Ruhsat

TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YAPI RUHSATI VERİLMESİNDE İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe

 

2-İstihdam Taahhütnamesi (Emsal hesabına konu toplam inşaat alanı 3000 m2 den fazla olan sığınak yapılması zorun yapılarda sığınağın istihdama göre yapılandırıldığı durumlarda

 

3-ÇED Raporu

 

4-Yapı Müteahhidi Belgeleri

1-    TC Kimlik No

2-    Mal Sahibi ve Müteahhit arasında yapılan sözleşme

3-    Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS Kaydı)

4-    Ticaret Odası Kaydı

5-    Vergi Levhası Fotokopisi

6-    Ticaret Sicil Gazetesi

7-    İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

8-    Müteahhit Taahhütnamesi

 

5-Şantiye Şefi Belgeleri

1-  TC Kimlik No

2-  Şantiye Şefi ve Müteahhit arasında yapılan sözleşme

3-  Şantiye Şefi Taahhütnamesi

4-  İkametgâh

 

6-Yapı Denetim Belgeleri

1-    Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)

2-    Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

3-    Yapı Denetim Firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname

4-    Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair dekont

5-    Yapı Denetim Proje Kontrol Formu (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik)

 

7-Proje Müellifleri Belgeleri (Tüm Proje Müellifleri için)

1-    Büro Tescil Belgesi

2-    Müellif Taahhütnamesi

 

8-Harita TUS Belgeleri 

1-    Yapı yeri uygulama ve kot krokisi

2-    Taahhütname

3-    Rapor

4-    Yapı Yeri Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi

5-    Büro Tescil Belgesi

 

9-Projeler 

1-    Mimari Proje

2-    Statik Projesi

3-    Statik Hesaplar

4-    Sıhhi Tesisat Projesi (Mekanik)

5-    Yangın Tesisatı Projesi

6-    Isı Yalıtım Raporu

7-    Yangın Tesisatı Raporu

8-    Elektrik Projesi 

9-    Zemin Etüt Raporu

10- Yangın Algılama, Tahliye, Söndürme Projesi (Yangın önlemleri tüm proje müelliflerinden mimar tarafından toplanıp; tek pafta olarak hazırlanır)